LỚP TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC KĨ THUẬT 

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Ngày: 28/7/2023

Địa điểm: Hội trường II - THPT Việt Bắc

Giảng viên: TS Dương Tuấn Hưng, TS Lê Chí Ngọc

Trợ giảng: cô Đào thị Hồng Quyên, cô Đặng Thị Thu Hà

Trang padlet của buổi tập huấn

https://padlet.com/sepa/t-p-hu-n-khkt-g63hdbcigfzrrn7y