CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN GIÁO DỤC STEM 

PGD HUYỆN LANG CHÁNH

Trang padlet buổi tập huấn

https://padlet.com/sepa/stem-lang-ch-nh-62dnoc1bfli0u2qp


Zalo nhóm khóa tập huấn

https://zalo.me/g/jmsakz386