STEM training Phu Ninh District - Phu Tho Province

Tập huấn STEM PGD Huyện Phù Ninh

Date and Location - Thời gian và Địa điểm

Date: 19/7/2023

Location: Phu Ninh District - Phú Thọ Province

https://zalo.me/g/jhzpkj510

2. Khảo sát trước tập huấn

https://forms.gle/KXm3HKZEtJtmQQip9

3. Nhiệm vụ

3.1 Tiến hành nhanh một điều tra khoa học về tiếng ồn

3.2. Trí tuệ nhân tạo (AI)

4. Link padlet

https://padlet.com/sepa/t-p-hu-n-stem-pgd-ph-ninh-ua0uc3g9ibsiegxz


Triển lãm thiết kế kĩ thuật chủ đề Máy gieo hạt - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ

8. Khảo sát sau tập huấn