CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN GIÁO DỤC STEM

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CAO LỘC VÀ THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Trang padlet của chương trình tập huấn: 

https://padlet.com/sepa/t-p-hu-n-pgd-cao-l-c-tp-l-ng-s-n-tmgsaafo6y66ijof